بیماری های ریه

بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه

آمفیزم؛برونشیت و تهویه

 حملات COPD  ( Acute exacerbation of COPD) همراه است با افزایش موربیدیتی و مورتالیتی و بد تر شدن عملکرد ریه. بسیاری از عوامل مثل عفونت ؛ نارسائی قلبی ؛ آمبولی ریه و برونکواسپاسم میتوانند در ایجاد این حملات موثر باشند. این حملات ممکن است همراه با نارسائی تنفسی که با هیپوکسمی ؛ هیپر کاپنی و اسیدوز مشخص می شوند همراه باشد. احتمالا مهمترین عامل ایجاد این بهم خوردگی گاز های خونی V/Q Mismatch است. در طی این حملات بیمار نیاز به تهویه بیشتری دارد اما به واسطه تنگی راههای هوائی دچار محدودیت بازدمی ؛ dynamic hyperinflation و در نتیجه افزایش EELV و ایجاد PEEP INTERENSIC میشود. اینها موجب افزایش فشار و کار ماهیچه های قفسه صدری و خستگی می شود. این افزایش Elastic and resistive load روی قفسه صدری در نهایت موجب می شود که بیمار جهت کاهش بار کاری به Rapid shallow breathing رو آورد. این بنوبه خود باعث کاهش میزان تهویه و افزایش CO2 و اسیدوزیس می شود.

در کنار درمان داروی برای درمان علت اصلی ایجاد کننده این حمله استفاده از اکسیژن و در صورت نیاز Non Invasive ventilation( NIV) باعث بهبود طول عمر و کاهش بار تنفسی می شوند. این روش عوارض شایع اینتوباسیون را همچون عفونت و تروما ندارد. استفاده از NIV باعث کاهش نیاز به استفاده از اینتوباسیون و کاهش میزان مرگ و میر نارسائی تنفسی همراه با هیپر کاپنی می شود.Respiratory failure type two. همچنین NIV را می توان زود تراز اینتوباسیون بکار برد. چندین مطالعه بزرگ موثر بودن NIV را در درمان COPD همراه  RFTYPE2را نشان داده است.

NIV عموما در مواردی که PH<7.35 بعلت هیپر کاپنی است بکار می رود. در موارد ملایم وقتی PH  بین 7.25 تا 7.35 است میتوان NIV را کمتر از 12 ساعت استفاده کرد. در صورتی که PH<7.25 باشد احتمال شکست NIV  حدود 50% است. استفاده از NIV در بیماران با PH>7.35 اثر مثبتی ندارد( در حملات COPD) .

NIV همچنین در وینیگ (Weaning) در بیمارانی که در ICUانتوبه هستند می تواند بعنوان یک بریج استفاده شود.  عموما شکست NIV در ساعات اولیه استفاده از آن مشخص می شود و آن هم بصورت عدم بهبود پارامتر های ABG خود را نشان می دهد. ( اسیدوز شدید که بعد از 2 ساعت بهبود نیابد یا بدتر شود ) و همچنین کاهش سطح هوشیاری . در بیماران COPD شدید ممکن است بعلت خستگی این علائم پس از48 ساعت خود را نشان دهد.

استفاده از NIV  در بیماران با پنومونی و هیپوکسمی با زمینه COPD ممکن است در کاهش استفاده از انتوباسیون موثر باشد. در بیماران با ادم ریوی ناشی از نارسائی قلبی هم NIV  موثر بو ده است.

در موارد زیر استفاده از NIV کنتراندیکاسیون دارد:

  • GCS<10
  • خونریزی شدید دستگاه گوارش
  • ایست قلبی و تنفسی
  • تروما یت جراحی صورت
  • انسداد راههای هوائی فوقانی
  • انسفالوپاتی شدید
  • ناتوانی در ساکشن ترشحات فوقانی
  • بهم خوردن هموداینامیک شدید بیمار

استفاده از NIV  در بیماران COPD که هیپر کاپنی دارند.

هنگامی که هیپرکاپنی در بیماران COPD رخ دهد احتمال مگ و میر در آنها در طول 2 سال 40 % خواهد شد. بسیاری از بیماران COPD در طول شب دچار هیپوکسی و هیپرکاپنی می شوند؛ بخصوص در طول REM و این بخاطر هیپو ونتیلاسیون مرکزی و افزایش مقاومت راههای فوقانی. شواهدی کافی وجود دارد که NIV  در طول شب باعث بهبودی هیپر کاپنی شبانه ؛ بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول زندگی در بیماری رسترکتیو قفسه صدری و بیماری های اتصال عصبی –عضلانی می شود. مطالعات اخیر هم نشان می دهد که استفاده از NIV در طول شب ممکن است باعث کاهش میزان CO2 در طول روز و کاهش تنگی نفس بطور ضعیفی می شود.

در یک مطالعه اخیر منتشر شده در Thorax بیماران با COPD و هیپر کاپنی که NIV  بعلاوه LTOT دریافت کردند افزایش  در طول عمررا بدون بهبودی در گازهای خونی در طول روز نشان دادند. این یافته عجیب بنظر می رسید چرا که NIV در بیماران Obese hypoventilation syndrome و بیماران عصبی-عضلانی باعث بهبودی چارامتر های گازی در خون بیماران در طول روز می شوند. این نتایج ممکن است به کوتاه بودن استفاده از NIV  بمدت 5/4 ساعت در شب ربط داشته است. همچنین IPAP متوسط 13 CmH2O بوده و 8 cmH2O بالاتر از EPAP بوده است. مطالعه دیگری که بیماران IPAP بالاتری داشته اند هم CO2 روزانه کمتری داشته اند و هم میزان کرگ و میر کمتری. در مورد اثر NIV در بیماران هیپر کاپنیک بر کیفیت زندگی نتایج متناقضی وجود دارد. 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

© 2020 تمامی حقوق این وب سایت برای دکتر علیرضا ثابت پور محفوظ می باشد.طراحی شده توسط ارژنگ وب