بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه
کرونا coronavirus
کرونا .۲. برگرفته از لانست

آسم و برونشیت پاتولوژی

تفاوت های آسم و برونشیت مزمن
همانطور که در جدول نشان داده شده التهاب راههای هوائی در آسم از نوع آئوزینوفیل ، ماست سل ها و CD 4 می باشد. در حالیکه در COPD. التهاب بواسطه نوتروفیل ها و ماکروفاژ ها و CD8 می باشد. نوتروفیل هاربخصوص با حملات حاد و تولید خلط برونشیت مزمن همراه هستند‌ بخصوص اینکه تعداد نوتروفیل ها در خلط با کاهش FEV1 هممره است. در بیماران برونشین مزمنی که همراه با برگشت پذیری است میزان ائوزینوفیل ها بیشتر است.
در آسم خیلی شدید و کشنده هم تعداد نوتروفیل ها ،ماکروفاژها و. CD8 ها بیشتر است.

Screen Shot 1397-01-11 at 14.21.03.png
ایپتلیوم راههای هوایی در آسم صدمه دیده و ریخته میشوند و در خلط بنام creola bodies شناخته میشوند. این تخریب با برگشت پذیری نسبت هم دارد. در برونشیت مزمن متاپلازی سلول های لسکواموس و هیپرپلازی گابلت سل ها و از بین رفتن سلول های با سیلیا دیده میشود.
افزایش تعداد سلول های گابلت در برونشیت دیده میشود. در آسم کشنده و برونشیت مزمن تعداد غدد موکوسی دیده میشود. این در آمفیزم دیده نمیشود. در بیمارانی که از اسم مرده اند موکوس ها راههای هوایی را مسدود کرده اند.
در آسم هیپرپلازی گابلت سل ها دیده میشود. در بروشیت مزمن هم ترشح زیاد موکوس با کاهش اسپیرومتری هماهنگ است. ترشحات موکوسی در آسم ضخامت بیشتری دارد.
ضخمیم شدن غشای پایه ای در آسم دیده میشود و نمادی است از آسم شدید و میتواند اثر انقباضی سلول عای ماهیچه ای را روی راههای هوایی کم کند.
سلول های ماهیچه ای هم در اسم زیاد میشوند. که هم ناشی از هیپر پلازی و هم بخاطر هیپرتروفی است. در اسم های کشنده هم سلول عای ماهیچه ای زیاد اند و هم غدد ترشحی بخصوص در راههای هوایی بزرگ.
در برونشیت مزمن سلول های ماهیچه ای چندان افزایش نمی یابند.
راههای کوچک هوایی که زیر دو میلی متر هستند در آسم ارتشاح بخصوص ماست سل ها دیده میشوند. تغییرات گرچه وجود دارد ولی به حد تغییرات راههای هوایی بزرگ نیست

Screen Shot 1397-01-11 at 14.18.25.png
اما در برونشیت مزمن انسداد راههای هوایی بیشتر در راههای هوایی کوچک اتفاق می افتد. در انسداد های شدید ارتشاح سلول های نوتروفیل ،ماکروفاژ و لنفوسیت ها دیده میشوند. میزان افزایش CD8 در برونشیت مزمن با عملکرد ریه نسبت عکس دارد‌. همچنین افزایش گابلت سل ها در برونشیول ها هم دیده میشوند. همچنین فیبروز اطراف راههای کوچیک هم دیده میشوند. همچنین ماس ماهیچه صاف هم دیده میشود.
میزان ضخامت راهها ی هوایی بزرگ در اسم و کوچک در برونشیت با عملکرد ریع تناسب معکوس دارند.
در مرحلاه حاد آسم شبانه سلول های ماکروفاژی ، ائوزینوفیلی و CD4در آلویول ها زیاد میشوند. میزان ائوزینوفیل ها با شدت بیماری تناسب دارد.
در COPDارتشاح CD4 AND 8 ، نوتوفیل ها و ماکروفاژها در بافت های آمفیزمی دیده میشوند. و بخصوص تعداد CD4_ با شدت آمفیزم تناسب دارد.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید