بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه
کرونا coronavirus
کرونا .۲. برگرفته از لانست

آسپرین؛ ورزش و آسم

اسپاسم برونش ها ناشی از ورزش

اسا سا ترم آسم ناشی از ورزش یک ترم غلط است. از آن جایکه ورزش یک فاکتور مستقل در ایجاذ آسم نیست. در واقع عدم تحرک یک عامل ایجاد آسم ممکن است باشد. تصور می شود بین 7 تا 20 % از مردم بنوعی دچار این حالت می شوند و 80% از افراد مبتلا به آسم این علاکت را ذکر می کنند.

علت وقوع این حالت تبادل هوای مرطوب داخل مجاری هوا با هوای خشک و سردتر بیرون است. این باعث تغییر اسمولالیتی سلو لهای پوششی مجاری هوائی و التهاب آنها می شود.

در 6 تا 8 دقیقه اول ورزش برونکودالاتاسیون مجاری دیده می شود و بدنبال آن اسپاسم مجاری هوائی دیده می شود که در عرض 15 دقیقه به اوج خود رسیده  60دقیقه بطول می انجامد. بعد از آن یک دوره مقاوم بوجود می آید که ورزش مجدد باعثاسپاسم کمتری می شود. این دوره حدودا 4 ساعت بطول می انجامد و عامل آن prostaglandin E2 است.

اگر فرد آسمی باشئ همین تاریخچه کافی است تا تشخیص ابن حالت  داده شود. ولی در افراد غیر آسمی باید تست های بیشتری صورت گیرد. در این حالت بیمار روی ترد میل قرار داده شده تا اینکه ضربان قلب به 85% ماکزیمم برسد. در اینجا FEV1 بیمار گرفته شده و با مقدار قبل از ورزش مقایسه می شود. افت FEV1 به میزان 10 % یا 15 % برای تشخیص کافی است.

 

درمان: یاید بیماری طوری درمان شود که از ورزش اجتناب نکند. اولا باید این بیماران از میان یک پارچه یا ماسک تنفس کنند تا هوا رسیده به ریه گرم باشد. اگر این حالت در یک بیمار آسمی بد کنترل شده اتفاق بیوفتد باید آسم بیمار را کنترل کرد.

  • Beta-agonist ها: باید 10 دقیقه قبل از ورزش استفاده شود. معمولا 2 پاف سابوتامول ودر مواقع ورزش شدید 4 پاف. در مورد کودکان که در طول روز فعالیت زیادی دلرند می توان از سالمترول استفاده کرد. باید این دارو ها را در موقع نیاز استفاده کرد و نه مرتب که اثر آنها در این حالت کمتر می شود. اگر سالمترول یا فورمترول موثر بود باید بهمراه آنها اسپری استروئید یا کرومولین ( 2 تا 4 پاف)هم 20 دقیقه قبل از ورزش استفاده کرد. Beta agonist ها بعنوان دوپینگ محسوب می شوند و در نتیجه ورزشکار باید پرونده داشته باشد.
  • کرومولین به تنهائی و در موارد ورزشی شدید همراه با beta-agonist
  • اسپری های استروئید با کنترل بهتر آسم روی این حالت بطور دراز مدت اثر مثبتی خواهند داشت. برخی مطالعات نشان داده که استروئید ها روی این حالت فارغ از میزان دوز موثر اند. در حالیکه روی تست متاکولین با صورت دوزی موثر اند. مطالعات نشان داده که میزان اثر استروئید ها به میزان ارتشاح ائوزیوفیل وابسته است. اسپری استروئید جزو دوپینگ محسوب می شوند.
  • میزان لوکوترین ادرار بعد از ورزش افزایش می یابد. این دارو ها باید 2 ساعت قبل از ورزش استفاده شوند. اثر اینها برای 12 ساعت بطول می انجامد. اما این داروها همیشه هم روی این حالت موثر نیستند. اینها از این نظر که مقاومت در اثر تکرار دارو اجاد نمکنند بر سالمترول ارجح اند و برای کودکان مناسب تر اند.
  • روغن ماهی و امگا 3 ممکن است روی این حالت اثر مناسبی داشته باشند.

آسپرین:

این دارو روی آسم؛ رینوسینوزیتیز و پولیپ بینی اثر نا مطلوب دارند. این دارو مثل ورزش ممکن است مو جب تشدید علائک تنفسی آسم شود و عامل اتیولوژیک نیست. به عبارتی با قطع آسپرین یا ورزش آسم درمان نمی شود.NSAIDs ها با واسطه IgE  اثر خود را اعمال نمی کنندو در نتیجه به واکنشی که بدنبال آنها اتفاق می افتد Pseudoallergy می گویند. علت این واکنش ها مهار COX-1 است. این آنزیم در همه سلولهای بدن وجود دارند . مهار این آنزیم کلا باعث مشکلات زیادی در بدن از جمله زخم معده می شوند. NSAIDs هر دو آنزیم 1 و 2 را مهار می کنند.  COX-2 در محل التهاب تولید می شوند. آسپرین یک مهار کننده قوی نوع یک است.

overview figure2

 

در آسمی ها علائم تشدید بین نیم ساعت تا 3 ساعت پس از خوردن این دارو ها ایجاد می شود بهمراه احتقان و گرفتگی بینی و قرمزی چشم و صورت. کهیر هم در 15 % می تواند اتفاق بیوفتد. علائم دیگر شامل آنژیو ادم ؛ لارنگو اسپاسم؛ و درد شکم و اسپام آن می باشد. معمولا علائم تنفسی آسپرین در بزرگسالان اتفاق می افتد . ابتدا التهاب بینی و کم کم سینوزیت به آن اضافه می شودکه بصورت ظهور پولیپ و از بین رفتن حس بویائی است. بعئ از مدتی هم بیمار آسم ش تشخیص داده می شود. آسم و رینیت با مرور زمان حتی بدون استفاده از NSAIDs هم بد تر  می شوند.

در میان آسم ها 5% مبتلا به حساسیت به NSAIDs هستند. اما آسمی هائی که مبتلا به پولیپ؛ التهاب بینی هستند این عدد بین 20 تا 40 درصد است.

علت ایجاد این علائم احتمالا تولید زیاد لوکو ترین ها است . اینها مو جب برونکواسپاسم ؛ ترشح مخاطی؛ و تجمع ائوزینوفیل ها و ماست سل ها می شوند.

باید دانست که حساسیت به NSAIDs ها اکتسابی است. بنحوی که بیمارانی که قبلا این دارو ها رابدون مشکلی استفاده می کردند بتدریج متوجه غلائم ذکر شده می شوند. چون این علائم به IgE وابسته نیستند می توانند بدون سابقه مصرف این داروها این حالت بوقوع بپیوندد.

تست حساسیت به آسپیرین: در بیمارانی که نیاز مبرم به ادامه آسپرین دارند انجام می شود. علاوه بر دارو های معمول عوامل کنترل کننده لکوترین ها نیز باید استفاده گردد. ابتدا مونتولوکاست تستفاده می شود و در صورت عدم جواب دهی زیلوتون استفاده می شود( چون نیاز به مانیتورینگ آنزیم های کبدی دارد).

این بیماران باید از استفاده از NSAIDs اجتناب کنند. و در صورت نیاز استامینوفن تا دوز 650 میلی ؛ چون دوزهای بالاتر باعث حساسیت می شود.

وقتی فردی با آسپرین دسنستایز شد باید آسپرین و سایر  مهار کنند های COX1 را بطور مر تب مصرف کندتا این پروسه ادامه یابد. 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

© 2020 تمامی حقوق این وب سایت برای دکتر علیرضا ثابت پور محفوظ می باشد.طراحی شده توسط ارژنگ وب