بیماری های ریه

درمان آسم کودکان

راه های متفاوتی برا کنترل و درمان آسم کودکان وجود دارد که در این مقاله به آنها می پردازیم.

1.اسپری استروئید: باعث کاهش حساسیت مجاری هوائی ؛ کاهش پاسخ مجاری هوائی تاخیری آسم؛ و باعث افزایش عملکرد ریه می شود. بهبود عملکرد ریه بهتر از مونتولوکاست.اسپری های استیرویید بایدبه عنوان اولین درمان برای کودکان آسمی استفاده شود.اگر چنانچه اسپری های استیروییدی نتوانست اسم کودکان را کنترل کند یا باید دوز استرویید را اضافه کرد یا اینکه یک دارویی مثل LABA LTRA اضافه نمود.مطالعات اخیر نشان می دهد که افزایش دوز اسپری های استروییدی عموما سود زیادی در کودکان ندارند.

2.اسپری های استروییدی که در بچه های زیر 12 سال قابل استفاده اند شامل :

  • Budesonide :از طریق نبولایزر برای کودکان بالای 12 ماه و به صورت DPI برای کودکان بالای 6 سال .
  • Fluticasone :هم از طریق و DPIبرای کودکان بالا تر از 4 سال
  • Beclomethasone:از طریق MDI برای کودکان بالای 5 سال

برای کودکان زیر 4 سال فقط Budesonide از طریق نبولایزر باید استفاده شود. البته گاها بکلومتازون و فلوتیکازون بصورت MDI استفاده می شود. Budesonide  از نظر قدرت لوکال قوی تر و از نظر قدرت سیستمیک ضعیف تر از سایر استروئید هاست. Fluticasone هم  در کودکان موثر و هم غیر خطر ناک است. در یک مطالعه این دارو موثر تر از کرومولین از نظر کاهش عود بیماری؛ تعداد بیشتری بدون علائم نشان داده شد. در یک مطالعه دیگر میزان 2000 میکروگرم Budesonide به اندازه 40 میلیگرم پردنیزولون در کنترل آسم موثر است. اما میزان ساپرشن غده آدرنال این اسپری 1800 میکروگرم معادل 15 میلی گرم پردنیزولون که خود نشان دهنده توکسی سیتی زیاد این اسپری است. asthma children جهت کاهش عوارض جانبی اسپری های استروئید

  • کم کم دوز استروئید را باید به حد مینیمم رساند
  • باید تعدد استفاده زیاد باشد همراه با کم کردن دوز روزانه
  • اطمینان از استفاده درست
  • جلو گیری از آلرژن ها و محرک ها آسم

مطالعات گوناکون نشان داده است که گرچه اسپری های استروئید در کنترل آسم موثراند ؛ اما اثری روی روند طولانی مدت بیماری نداشته و نمی توانند جلوی پیشرفت بیماری را بگیرند. موضوع استفاده از اسپری های استروئیدی بصورت هرازگاهی در شروع بیماری ویروسی...هنوز بطور کنتراورسی است. گرچه ممکن عوارض سیستمیک کمتری داشته باشد ولی اثر آن به اندازه استروئید روزانه نیست. در مورد بزرگسالان هم چنین است.  

 

 

 

Doses inhaled steroids

 

©2011 UpToDate®

 

 

Estimated comparative daily dosages for inhaled corticosteroids in children

 

Drug

Low daily dose

Medium daily dose

High daily dose

Child 0-4

Child 5-11

Child 0-4

Child 5-11

Child 0-4

Child 5-11

Beclomethasone HFA:

40 or 80 mcg/puff

NA

80-160 mcg

NA

>160-320 mcg

NA

>320 mcg

Budesonide DPI:

90, 180, or 200 mcg/inhalation

NA

180-400 mcg

NA

>400-800 mcg

NA

>800 mcg

Budesonide inhaled:

Inhalation suspension for nebulization (child dose)

0.25-0.5 mg

0.5 mg

>0.5-1.0 mg

1.0 mg

>1.0 mg

2.0 mg

Flunisolide:

250 mcg/puff

NA

500-750 mcg

NA

1000-1250 mcg

NA

>1250 mcg

Flunisolide HFA:

80 mcg/puff

NA

160 mcg

NA

320 mcg

NA

≥640 mcg

Fluticasone HFA/MDI:

44, 110, or 220 mcg/puff

176 mcg

88-176 mcg

>176-352 mcg

>176-352 mcg

>352 mcg

>352 mcg

Fluticasone DPI:

50, 100, or 250 mcg/inhalation

NA

100-200 mcg

NA

>200-400 mcg

NA

>400 mcg

Mometasone furoate DPI:

110 mcg/inhalation

NA

110 mcg

NA

?

NA

?

Triamcinolone acetonide:

75 mcg/puff

NA

300-600 mcg

NA

>600-900 mcg

NA

>900 mcg

 

  LTRA: این دارو ها مثل مونته لوکاست در کنار اسپری های استروئید برای آسم های بزرگتر از یکسال بکار میرود. معلوم نسیت که بتوان این دارو را بطور هر از گاهی یا بعنوان اولین دارو استفاده کرد. در آسم های خفیف وقتی که دوز اسپر های استروئید کاهش می یابد می توان از این دارو استفاده کرد. برای رینیت اطفال بزرگتر از 6 ماه هم این دارو بکار می رود. مونته لوکاست میزان عود آسم را کم کرده و میزان استفاده از اسپری های استروئید را کم می کند. اما نسبت به اسپری های استروئید اثر کمتری در کنترل آسم دارند. مطالعات متعدد نشان داده که اسپری های استروئید ی اولین دارو آسمی اند و منتولوکاست اگر به این رژیم اضافه گردد نتیجه درمان بهتر می شود( FEV1بالاتر و کاهش استفاده از سالبوتامول). افزایش دوز استروئید در برخی مطالعات اثر بهتری نسبت به اضافه کردن منولوکاست نشان داده. در مطالعه دیگر به والدین آموزش داده شد تا در شروع بدتر شدن علائم آسم منتهلوکاست را شروع کنند. این استراتژی تنوانست علائم آسم را کاهش دهد ولی میزان بستری در بیمارستان را کم نکرد. کرومولین: حداقل 4 تا 6 هفته لازم است تا اثر آن روی آسم مشخص شود. اما اثر سریعی روی پیشگیری علائم ناشی از آلرژن ها و ورزش دارد. دوز دارو در هنگامی که آلرژن ها زیاد اند باید دو برابر شود. اثر کرومولین بر روی کنترل آسم هنوز اثبات نشده است. مطالعات هم نشان ارجح بودن اسپری استروئید بر کرومولین میدهد. در کودکان زیر 4 سال سالم بودنش ثابت نشده. ندوکرومیل: به کودکان بالای 6 سال داده می شود. نسبت به اسپری های استروئید اثر کمتری روی آسم دارد. و شواهدی هم وجود ندارد که نشان دهد که استفاده توام آن با اسپرهای استروئید میزان استفاده آنها را کم می کند. تئوفیلین: گشائ کننده و ضد التهاب است. در آسم خفیف بعنوان داروی کنترل کننده و در آسم متوسط 5 تا  11 سالها با اسپری های استروئیدی استفاده می شوند. عوراض کوتاه مدت آن آریتمی قلبی و تشنج و مرگ و عوارض بلند مدت آن تغییرات رفتاری و یادگیری کودکان است. باید سطح سرمی آن بین 5 تا 10 باشد. LABA : باید با استروئید ها استفاده شوندو در آسم حاد استفاده نباید بشوند. این دارو وقتی آسم کنترل شد باید قطع شود. این دارو باید وقتی استروئید ها و مونته لوکاست موثر نیست  استفاده شوند. این دارو اگرچه عملکرد ریه را بهبود می دهند ولی روی کیفیت زندگی ؛ تعداد عود های آسم و تعدد استفاده از گشاد کننده های کوتاه  اثر ؛ تاثیری ندارد. ترکیب LABAو اسپری استروئید در موارد آسم شدید و متوسط دائمی یا آنهائی که نیاز به درمان  استپ 3( بین 5تا 11 سالگی) و استپ 4 ( زیر 4 سال) دارند استفاده می شوند. این دارو ها باید فقط در کودکانی استفاده شود که به درمان دوز متوسط اسپری های استروئید جواب نداده اند سالمترول یک تاخیر 20 دقیقه ای تا ظهور اثرش وجود دارد. فرم DPI آن در کودکان بالای 4 سال می تواند استفاده شود. فورمترول سریع اثر می کند و طول اثرش شبیه سالمترول است. در کودکان بالای 5 سال باید استفاده شود. Seretide DPI 50 برای اطفال بالای 4 سال مورد استفاده قرار می گیرد وSeretide 250 DPI ؛ و MDI 125 ؛ Symbicort 160 برای اطفال بالاتر از 12 سال قابل استفاده است. درمانهای ترکیبی باعث کمتر استفاده کردن استروئید ها و رشد قدی کودک بطور نرمال می شوند. مطالعات نشان داده که در کودکان با آسم خفیف و متوسط باید از اسپری های استروئید تنها استفاده کرد. و در موارد شدید LABA را اضافه کرد. در مطالعی نشان داده شد که اضافه کردن LABA به استروئید موثر تر از اضافه شدن دوز استروئید و یا منته لوکاست بود( دو رژیم آخر اثر یکسانی داشتند).  

 

Doses control meds kids

 

Usual doses for long-term control medications in children*
Medication Dose form 0-4 years 5-11 years Comments
Systemic corticosteroids
Methylprednisolone 2, 4, 8, 16, 32 mg tablets

0.25-2 mg/kg daily in single dose in a.m. or every other day as needed for control

Short-course "burst": 1-2 mg/kg/day, maximum 30 mg/day for 3-10 days

0.25-2 mg/kg daily in single dose in a.m. or every other day as needed for control

Short-course "burst": 1-2 mg/kg/day, maximum 60 mg/day for 3-10 days

(Applies to all three corticosteroids)

For long-term treatment of severe persistent asthma, administer single dose in a.m. either daily or on alternate days (alternate-day therapy may produce less adrenal suppression)

Short courses or "bursts" are effective for establishing control when initiating therapy or during a period of gradual deterioration

There is no evidence that tapering the dose following improvement in symptom control and pulmonary function prevents relapse

Patients receiving the lower dose (1 mg/kg/day) experience fewer behavioral side effects (Kayani and Shannon 2002), and it appears to be equally efficacious (Rachelefsky 2003)

For patients unable to tolerate the liquid preparations, dexamethasone syrup at 0.4 mg/kg/day may be an alternative. Studies are limited, however, and the longer duration of activity increases the risk of adrenal suppression (Hendeles 2003).

Prednisolone 5 mg tablets, 5 mg/5 cc, 15 mg/5 cc
Prednisone 1, 2.5, 5, 10, 20, 50 mg tablets; 5 mg/cc, 5 mg/5 cc
Combined medication
Fluticasone/salmeterol DPI 100 mcg/50 mcg Safety and efficacy not established in children <4 years 1 inhalation twice a day

There have been no clinical trials in children <4 years of age

Most children <4 years of age cannot provide sufficient inspiratory flow for adequate lung delivery

Do not blow into inhaler after dose is activated

Budesonide/formoterol HFA MDI 80 mcg/4.5 mcg Safety and efficacy not established 2 puffs twice a day

There have been no clinical trials in children <4 years of age

Currently approved for use in youths ≥12. Dose for children 5-12 years of age based on clinical trials using DPI with slightly different delivery characteristics (Pohunek et al. 2006; Tal et al. 2002; Zimmerman et al. 2004).

Cromolyn/nedocromil
Cromolyn MDI 0.8 mg/puff Safety and efficacy not established 2 puffs four times a day

4-6 week trial may be needed to determine maximum benefit.

Dose by MDI may be inadequate to affect hyperresponsiveness

One dose before exercise or allergen exposure provides effective prophylaxis for 1-2 hours. Not as effective as inhaled beta2-agonists for EIB

Once control is achieved, the frequency of dosing may be reduced

Nebulizer 20 mg/ampule

1 ampule four times a day

Safety and efficacy not established <2 years

1 ampule four times a day
Nedocromil MDI 1.75 mg/puff Safety and efficacy not established <6 years 2 puffs four times a day
Leukotriene receptor antagonists (LTRAs)
Montelukast

4 mg or 5 mg chewable tablet

4 mg granule packets

4 mg at bedtime (1-5 years of age) 5 mg at bedtime (6-14 years of age)

Montelukast exhibits a flat dose response curve

No more efficacious than placebo in infants 6-24 months (van Adelsberg et al. 2005)

For zafirlukast, administration with meals decreases bioavailability; take at least 1 hour before or 2 hours after meals

Monitor for signs and symptoms of hepatic dysfunction

Zafirlukast 10 mg tablet Safety and efficacy not established 10 mg twice a day (7-11 years of age)
Methylxanthines
Theophylline Liquids, sustained-release tablets, and capsules Starting dose 10 mg/kg/day; usual maximum: Starting dose 10 mg/kg/day; usual maximum:

Adjust dose to achieve serum concentration of 5-15 mcg/mL at steady-state (at least 48 hours on same dose)

Due to wide interpatient variability in theophylline metabolic clearance, routine serum theophylline level monitoring is essential

<1 year of age: 0.2 (age in weeks) + 5 = mg/kg/day 16 mg/kg/day
≥1 year of age: 16 mg/kg/day
DPI: dry powder inhaler; EIB: exercise-induced bronchospasm; HFA: hydrofluoroalkane (inhaler propellant); MDI: metered dose inhaler.
* Doses are provided for those products that have been approved by the U.S. Food and Drug Administration or have sufficient clinical trial safety and efficacy data in the appropriate age ranges to support their use.
Reproduced from: National Heart, Blood, and Lung Institute Expert Panel Report 3 (EPR 3): Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. NIH Publication no. 08-4051, 2007.

 

 

در مطالعه دیگر نشان داده شد که LABA با آثار جانبی کمتر به اندازه تئوفیلین روی اسم موثر است


دیدگاه‌ها   

+1 #6 alisabet 1394-02-05 16:06
مصرف اسپری ها به حد مجاز در کودکان مشکل چندانی ایجاد نمی کند و خطرات آسم را کاهش می دهد
نقل قول کردن
+1 #5 مقیمی 1394-02-03 18:21
با سلام وتشکر از مطالب خوبتان
پسر من 7 ساله است و از حدود 3 سالگی هروقت زکام میشه بدنبالش دچار علایم اسم میشه یعنی مثل اینکه ترشحات بینی تو سینه اش میریزه قبلا همینکه زکام میشد این اتفاق می افتاد الان بعد دو روز از شروع زکام این طور میشه که بالاخره این اتفاق می افته براش اسپری سرو فلو و پردنیزولون و مونته لوکاست تجویز کردن به خاطر پوکی استخوان میترسم استفاده کنم تا به حال یک بار بستری شده و قبلا قرص زادتین مصرف میکرد که از موقعی که زادتین مصرف کرد فاصله شروع زکام شدن و درگیر شدن ریه بیشتر شد لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر
نقل قول کردن
-1 #4 alireza sabetpour 1392-09-28 21:44
احتمالا دجار قارج شده اید . درمان قارج لازمه
نقل قول کردن
0 #3 mans00reh 1392-09-27 23:59
سلام
من 23سالمه و سه ماهه بخاطر تنگی نفس دارم سیمبیکورت160 مصرف میکنم یک پاف شب ویک پاف روز.
اما الان دوماهه گلودرد چرکی دارم یک ماه کامل اموکسی سیلین مصرف کردم با نظر پزشک داخلی و الان ازیترومایسین اما متاسفانه برطرف نشده و گلو درد ادامه داره فقط تونستم دارو رو قطع کنم
عوارض دارو رو خوندم پنومونی یکی از مواردشه . ایا بخاطر این اسپریه گلودردم ؟ الان باید چی مصرف کنم ؟ چون به دکترم دسترسی ندارم و نمی دونم چی واسه گلو دردم باید مصرف کنم
نقل قول کردن
-1 #2 nasher 1392-06-17 18:09
سلام متاسفانه سیر آسم غالبا مزمن است.
نقل قول کردن
+4 #1 محگل 1392-06-10 21:30
سلام
ممنون از اطلاعات مفیدتون
من 24 سالمه و از بچگی تنگی نفس داشتم حالا تنگی نفسم تبدیل به اسم شده وقتی بوی سیگارو عطر های تند و حشره کش و حس میکنم نفس تنگیم شدید میشه و حتما باید اسپری استفاده کنم و با سرد شدن هوا این وضع بدتر هم میشه به طوری که از زمستون متنفرم . دکتری که رفتم به من اسپری سیمبیکورت 320 داده که من همه جا نمیتونم استفاده کنم و از اینبابت واقعا رنج میکشم .به نظر شما ایا راه بهتری برای درمان من وجود داره یا باید تا اخر عمرم این اسم لعنتی رو تحمل کنم
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


© 2024 تمامی حقوق این وب سایت برای دکتر علیرضا ثابت پور محفوظ می باشد.طراحی شده توسط ارژنگ وب